Apedia

Portuguese-English 20000

Learn using these flashcards. Click a card to start.

Next page »

Next deck: Verbes irréguliers en Anglais (+ traduction fr)

Previous deck: 900 Mẫu câu đàm thoại cho nhân viên công ty

Up: Index